Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rupee (รูพี-) n.
1. เงินแถบ, รูเปีย, หน่วยเงินตราของอินเดียวเวลาย่อใช้ Rs. ถ้าใช้ Rx. แปลว่าสิบรูปี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน