Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rose-colored adj.
1. สีกุหลาบ, สีชมพู
2. ผ่องใส, (มองดูสภาพการณ์) ในทางผ่องใส, เต็มไปด้วยความผ่องใส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน