Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rodeo (โร-ดิโอ) n.
1. คอกหรือเพนียดสำหรับจับปศุสัตว์
2. การต้อนจับปศุสัตว์ในอเมริกา
3. การแสดงความสามารถในการขี่ม้าป่าของพวกเลี้ยงสัตว์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน