Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


right (ไรท) n. adj. vt. vi. adv.
1. เต็ม (รอบ), ทีเดียว, ตรง, พอดี, หมัดขวา, ทางขวามือ, ขวา
2. ธรรม, เป็นธรรม, ชอบธรรม
3. สิทธิ, สิทธิอันถูกต้อง
4. ยุติธรรม, ความยุติธรรม
5. สมควร, ข้อผิดถูก, ถูก, ฝ่ายที่ถูกต้อง, ถูกต้อง
6. ความถูก
7. ความเหมาะเจาะ, เหมาะ
8. เรียบร้อย, (จริต) ปกติ
9. ตั้งตัว, ทำให้ตั้งขึ้น, (เรือ) คืนลำ, ทำให้คืนตรง
10. แก้ (ความผิด)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน