Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


retention n.
1. เก็บ, สงวน, รักษา, กัน, กั้น, ขัง, ดู retain เก็บ
2. ยังคงมี
3. มีสัญญาว่าจ้างประจำ, ผูกขาด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน