Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


resolve (ริสอลฝ-) n. vt. vi.
1. ความตั้งใจ, ตั้งใจ, ทำให้ตกลงใจ
2. ลงมติ, มติ, บึกบัน
3. แยกออก, กระจาย, ละลาย, ทำให้หมดไป
4. ความสามารถของเลนส์กล้องถ่ายรูปในการแยกจุดและเส้นที่ใกล้ชิดกัน
5. แจก, ทอน
6. เกลื่อน (ฝี), (ฝี) ยุบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน