Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


recrudescence (รีครูเดซ-เซ็นซ) n.
1. (โรค, แผล, ความไม่พอใจ, ความยุ่งยาก) โผล่ขึ้นบ่อยๆ, เกิดขึ้นบ่อยๆ, ไม่รู้จักหาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน