Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


reconciliatory (เรค็อนซีล-อิอะโทริ) adj.
1. เป็นการไกล่เกลี่ย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน