Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


quadrangle (ควอด-แรงก'ล) n.
1. รูปสี่เหลี่ยม, ลานสี่เหลี่ยม ซึ่งมีตึกล้อมรอบ อย่างในกระทรวงกลาโหม = quad (คว็อด)
2. จตุรัส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน