Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


proven (พรูฝ-เอ็น) adj.
1. ได้ทดลองแล้ว, ปรากฎว่าเป็นจริง, เห็นจริงแล้ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน