Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


protectively (พโระเทค-ทิฝลิ) adv.
1. ป้องกัน, เป็นเชิงป้องกัน, อารักขา
2. (ภาษีศุลกากร) ที่ประสงค์ เพื่อป้องกันอุตสาหกรรมภายในประเทศ, การตั้งภาษีศุลกากรสูง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน