Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


progressive taxation
1. การเก็บภาษี โดยใช้วิธีเลื่อนอัตราเก็บขึ้นตามส่วน เช่น ภาษีเงินได้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน