Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


profile (พโร-ไฟล) n. vt.
1. รูปหน้าเสี้ยว, หน้าเสี้ยว, รูปที่มีแต่เส้นรอบนอก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน