Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


prima facie (พไร-มะ เฟ-ฌิอี) adj. adv.
1. (การไต่สวนหลักฐาน) ชั้นต้น, ซึ่งมีมูลจะฟ้องได้, การไต่สวนมูลฟ้อง, (คดี) ซึ่งมีมูล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน