Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


present n. adj. vt.
1. บัดนี้, ปัจจุบันกาลในไวยากรณ์ แบ่งออกเป็นสามคือ present indefinite ปัจจุบันกาลไม่จำกัด present continuous, present imperfect ปัจจุบันกาลที่ยังไม่สมบูรณ์ present perfect ปัจจุบันกาลสมบูรณ์, เวลานี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, ณ กาลบัดนี้
2. อยู่ที่นั่น อยู่ในที่นี้, มา, อยู่, ไป
3. การมี, มี
4. ต่อหน้า, เฉพาะพระพักตร์
5. ปรากฏ, แสดง, นำออกแสดง, นำตัว, ถวายตัว, แนะนำให้รู้จัก
6. ท่าทาง
7. เสนอ, ส่ง, ให้, ยื่น
8. เล็ง (ปืน)
9. กำนัล, ของขวัญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน