Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


premium (พริไมส-, พรี-เมียม) n. adj.
1. เบี้ยประกันภัย
2. เงินรางวัล, เงินแถม
3. ค่าสอน
4. เงินที่รัฐบาลไทยเก็บจากผู้ส่งข้าวไปขายต่างประเทศ
5. ได้ราคาดี, พิเศษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน