Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


pother (พอฑ-เออะ) n. vt. vi.
1. ควันหรือฝุ่นที่คลุ้งกลบ
2. การยุ่ง, ความโกลาหล, ยุ่ง, ตีโพยตีพาย, กระวนกระวาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน