Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


personality (เพิซแนล-อิทิ) n.
1. บุคคล, ความมีตัวมีตน
2. เจตนามุ่งหมายถึงเรื่องส่วนตัว, คำพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว
3. เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับบุคคล, รูปร่างท่าทาง, ท่าทางสง่า, บุคลิกลักษณะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน