Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


periscope (เพ-ริซโคพ) n.
1. กล้องหักสายตาให้โค้งเป็นมุมฉากใช้ในเรือใต้น้ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน