Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


palatinate (พะแลท-อิเน็ท)
1. เขตซึ่งมีเจ้าผู้ครองเช่นนี้ แต่ก่อนมีอยู่ในลุ่มแม่น้ำไรน์ เรียกว่า The Rhine Palatinate หรือ the Palatinate

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน