Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


overwrought (โอเฝอะเวิค-, โอเฝอะรอท-) adj.
1. ประณีตบรรจงจนเกินไป
2. (เส้นประสาท) เสีย, ตกใจง่าย, เอะอะโวยวาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน