Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


outstrip (เอาทซทรีพ-) vt.
1. ไปเร็วกว่า, เลยไป, ผ่านไป
2. ดีกว่า, เก่งกว่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน