Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


outspread (เอาทซพเรด-) adj.
1. การแผ่หรือแพร่ออก, แปลว่า สูงกว่า, ดีกว่า, เกินกว่า, เอาชนะได้, แพร่หลาย, ไพศาล, แผ่กว้าง, (ปีก) กาง
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน