Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


outdistance (เอาทดีซ-แท็นซ) vt.
1. ไปไกลกว่า, เห็นไกลกว่า, ไปได้เร็วกว่า, ผ่าน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน