Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


other (อัฑ-เออะ) pro. adj. adv.
1. อีก, อื่นอีก, อีกคนหนึ่ง, อื่น ๆ, อื่นไกล, คนอื่น ๆ
2. อีกข้างหนึ่ง
3. ต่างไปกว่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน