Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


orderly (ออ-เดอะลิ) n. adj.
1. ชั้น, ทหารรับใช้, แถว, อนุกรม, ลำดับ, ชนิด, หลั่น
2. จัดให้เป็นระเบียบ, ดำเนินโดยมีระเบียบ, ความเรียบร้อย, มีระเบียบ, เรียบร้อย, เป็นระเบียบเรียบร้อย, คำร้องในที่ประชุมให้สมาชิกรักษาระเบียบ, ระเบียบ, แบบแผน
3. คำสั่งซื้อของ, ใบสั่ง, คำสั่ง, สั่ง, ดลบันดาล
4. คณะสงฆ์, สมณศักดิ์, นิกาย
5. เสาหิน
6. เครื่องราชอิสริยา ภรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่น Order of Merit , Order of the British Empire ของอังกฤษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน