Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


opening (โอ-เพะนิง) n. adj.
1. ช่อง, ช่องทาง, ลู่ทาง, โอกาส
2. อารัมภกถา
3. การขึ้นหมากรุก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน