Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


objective n. adj.
1. วัตถุ, กรรมการก, จุดมุ่งหมายของกองทัพ, แว่นในกล้องที่อยู่ปลายข้างวัตถุที่จะดู
2. ผู้รับ, บุคคลที่ถูกเพ่งเล็ง, สิ่งที่จะถ่ายหรือเขียน, สิ่งที่ถูกมอง
3. ที่หมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์
4. กรรมของกริยาหรือบุพบท
5. (การเขียนหนังสือ) เพ่งเล็งในสิ่งที่พูดถึง ไม่เอาความคิดส่วนตัวเข้ามาปน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน