Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


object (อ็อบเจ็คท-) n. vt. vi.
1. วัตถุ, รังเกียจ, ไม่ยอม, คัดค้าน, คำค้าน
2. ผู้รับ, บุคคลที่ถูกเพ่งเล็ง, สิ่งที่จะถ่ายหรือเขียน, สิ่งที่ถูกมอง
3. ที่หมาย, วัตถุประสงค์, จุดมุ่งหมาย
4. กรรมของกริยาหรือบุพบท
5. (การเขียนหนังสือ) เพ่งเล็งในสิ่งที่พูดถึง ไม่เอาความคิดส่วนตัวเข้ามาปน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน