Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mutual investment fund
1. บริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อซื้อขายหุ้นบริษัทอื่นสำหรับประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของตนเอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน