Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


munificent (มิวนีฟ-อิเซ็นท) adj.
1. ใจใหญ่, ใจกว้างขวาง, ใจกรุณา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน