Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


modulate (มอจ-อิวเลท) vt. vi.
1. ทำเสียงสูงเสียงต่ำ
2. ใช้คลื่นเสียงกล้ำคลื่นวิทยุ ถ้าใช้วิธีเปลี่ยนความลึกของคลื่นเรียกว่า amplitude modulation ถ้าใช้วิธีเปลี่ยนความถี่ของคลื่นเรียกว่า frequency modulation

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน