Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


minimum thermometer
1. ปรอทแสดงระดับต่ำที่สุดของความร้อนชั่วระยะเวลาหนึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน