Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


microscope (ไม-คโระซโคพ) n.
1. กล้องจุลทรรศน์, แปลว่า หนึ่งในล้าน, กล้องจุลทรรศน์
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน