Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


member (เมม-เบอะ) n.
1. อวัยวะ, ส่วน, ไม้ เหล็ก ที่เป็นส่วนของสิ่งปลูกสร้าง
2. สมาชิก, ชาวคณะ
3. หน่วย, องค์
4. บุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของเชื้อชาติ คณะ หรือตระกูล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน