Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


median (มี-เดียน) n. adj.
1. อยู่ตรงกลาง, ปานกลาง, เส้นจากมุมของสามเหลี่ยมมาจุดศูนย์กลางของด้านตรงข้าม
2. เส้นมัธยฐาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน