Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


manipulative (มะนีพ-อิวเลทิฝ) adj.
1. ในการใช้, ในการใช้มือ, ในการยักย้ายถ่ายเท

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน