Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


manipulated (มะนีพ-อิวเลทิด) adj.
1. ถูกจับต้อง, ไม่บริสุทธิ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน