Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


manipulate (มะนีพ-อิวเลท) vt.
1. จับต้อง, ทำ, ใช้, ใช้มือ
2. โกง, ต้ม, เชิด
3. ยักย้าย, ถ่ายเท, จับโน่นผสมนี่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน