Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


malevolently (มะเลฝ-โอะเล็นทลิ) adv.
1. ประสงค์ร้าย, ให้ร้าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน