Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


mail (เมล) n. vt.
1. เกราะอ่อน, หุ้มเกราะ, เอาไปทิ้งไปรษณีย์, ถุงไปรษณีย์ (รถ, เรือ) ที่บรรทุกถุงไปรษณีย์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน