Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


loco citato (โล-โค ไซเท-โท) adv.
1. ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว, เรื่องเดียวกัน หน้าเดียวกันมักย่อว่า loc. cit.

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน