Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


local color
1. รายละเอียดต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่อยู่ในเรื่องซึ่งผู้ประพันธ์จำเป็นต้องรู้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน