Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


like (ไลค) n. adj. vt. vi.
1. เหมือนกัน, อย่างเดียวกัน, เช่นเดียวกัน, ฉันใดฉันนั้น, คล้าย, เหมือนอย่าง, ราวกับ
2. ผู้ที่เท่าเทียมกัน
3. คนเช่น(เจ้า), เช่นนั้น, เช่นนี้
4. เป็นตัวอย่างแห่ง, เป็นนิสัยของ
5. อยาก, ชอบ, ต้องการ, สมัคร, พอใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน