Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


light value system
1. วิธีช่วยการถ่ายรูปให้ง่ายขึ้นด้วยการควบระยะเวลาเปิดปากกล้องเข้ากับขนาดของปากกล้อง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน