Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


intolerance (อินทอล-เออะแร็นซ) n.
1. ไม่อดกลั้น, ไม่ทน, ไม่ผ่อนปรน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน