Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


interrogative (อินเทะรอก-อะทิฝ)
1. ซักถาม, ปุจฉา (สรรพนาม, คุณศัพท์, กริยาวิเศษณ์)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน