Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


internationalist (อินเทอะแนฌ-อะแนะลิซท) n.
1. ผู้ไม่ถือชาติ, สมาชิกของสมาคมสากล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน