Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


interject (อินเทอะเจคท-) vt. vi.
1. กล่าวสอดขึ้น, กล่าวขึ้นด้วยความประหลาดใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน