Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


interference (อินเทอะเฟีย-เร็นซ) n.
1. ยื่นมือเข้าไป, ยุ่ง, แทรกแซง
2. (คลื่นวิทยุ) รบกวน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน